صنعت نفت ایران
1403/3/2
Wednesday

دانش صنعت نفت

پیمانکاری درایران

تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه 48013 مورخ 11-12-1381 هیات محترم وزیران- در خصوص پیمانکاری های رشته آب و راه و ترابری (۲۱ اسفند)

آسیب شناسی پیمانکاری مدیریت در پروژه های پتروشیمی ایران-مطالعه موردی پتروشیمی ایلام (۲۹ بهمن)

آیین نامه احراز صلاحیت مجری - نشریه ۰۰۳ - سال ۱۳۸۰ (۱۳ بهمن)

لیست پيمانكاران EPC رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/09 (۱۳ آذر)

پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحیت تعميرات اساسي ماشينهاي دوار - تاریخ 1395/09/07 (۱۳ آذر)

لیست پيمانكاران داراي گواهينامه پايه 4 رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/02 (۱۳ آذر)

لیست پيمانكاران داراي گواهينامه پايه 3 رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/02 (۱۳ آذر)

لیست پيمانكاران داراي گواهينامه پايه 2 رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/02 (۱۳ آذر)

لیست پيمانكاران داراي گواهينامه پايه 1 رشته نفت و گاز - تاریخ 1395/08/02 (۱۳ آذر)

شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 (۸ آذر)

مقایسه تطبیقی بین سه شرایط عمومی سه عاملی، طرح و ساختEPC پکیج 84 و طرح و ساخت صنعتی 5490 در حوزه تغییرات در پروژه (۲۵ مهر)

مقایسه تطبیقی قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی و اجرائی کشور (۲۱ مهر)

امکان سنجی به کارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم سازی قابلیت اطمینان پیمان های EPC (۲۱ مهر)

بررسی تحلیل افزایش قیمت های نامتعارف در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارائه راهکار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (۲۱ مهر)

شناسائی عوامل بازدارنده توسعه پایدار در پروژه های زیر بنائی (۲۱ مهر)

چگونه یک برون سپاری موفق داشته باشیم (۲۰ مهر)

بررسی فسخ قرارداد های دولتی در شرایط عمومی پیمان (۲۰ مهر)

تاخیر در قرارداد های پیمانکاری EPC (۲۰ مهر)

آسیب شناسی اجرای پروژه های قطار شهری به روش EPCF در کشور (۱۷ مهر)

ارزیابی و انتخاب پیمانکار بر پایه روش تصمیم گیری چند معیاره VIKOR با رویکرد فازی (۱۷ مهر)

عوامل بروز مغایرت در برنامه و عملکرد پروژه ها در سازمان های پروژه محور (۱۴ مهر)

روش پیشنهادی نحوه واگذاری طرح به مناسب ترین پیمانکار با استفاده از تحلیل ریسک (۱۴ مهر)

ارزیابی عملکرد پیمانکاران جزء از دیدگاه مدیریت منابع انسانی (۱۳ مهر)

شناسایی و تحلیل عوامل موثر در تصمیم گیری پیمانکاران ساخت در رویارویی با مناقصات (۱۳ مهر)

تحلیل حقوقی اختیارات و تعهدات کارفرما درقرارداد های پیمانکاری دولتی (۱۳ مهر)

© 2019 - All rights reserved