صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday

وندور لیست مصوب شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تیر ماه سال ۱۳۹۵ (۷ شهریور)

فهرست سازندگان مورد تائيد شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران - بر اساس نام محصول (۳۱ مرداد)

فهرست سازندگان مورد تائيد شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران - بر اساس نام سازنده (۳۱ مرداد)

نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ (۱۳۹۵/۳/۱۲)

نمونه جدول و معیارهای ارزیابی تامین کنندگان - شرکت پایانه های نفتی ایران (۱۳۹۵/۱/۲۷)

نمونه جدول و معیارهای ارزیابی تامین کنندگان - شرکت نفت فلات قاره (۱۳۹۵/۱/۲۷)

نمونه جدول و معیارهای ارزيابي كيفي مناقصه گران تامین کنندگان- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - بیشتر از ۲۰ برابر نصاب (۱۳۹۵/۱/۲۷)

نمونه جدول و معیارهای ارزيابي كيفي مناقصه گران تامین کالا- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب - کمتر از ۲۰ برابر نصاب (۱۳۹۵/۱/۲۷)

فهرست سازندگان /نمايندگان مورد تايید برای پروژهای P, EP & EPC (۱۳۹۵/۱/۲۷)

شیوه نامه حمایت از تولید و ساخت داخل و شفاف سازی مناقصات (۱۳۹۵/۱/۲۷)

© 2019 - All rights reserved