صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

طرح ها و پروژه ها

نيروگاه غرب كارون - مهندسی توسعه نفت (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان ياران جنوبي (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان آزادگان جنوبي (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميادين نفت و گاز سلمان (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان ياران شمالي (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح ان جی ال ۳۲۰۰ (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان گازي كيش (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان جفير (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان نفتي دارخوين فاز 1 و 2 (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح احداث مخازن ذخيره نفت خام (۱۳۹۵/۱/۱۳)

توسعه ميدان نفتي بند كرخه (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميادين نفتي آذر و چنگوله (بلوك اناران) (۱۳۹۵/۱/۱۳)

ميدان نفتي زاغه (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان گازي تابناك (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميادين نفتي سروش و نوروز (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح افزايش ظرفيت نفت خام - ميادين هشتگانه (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان نفتي نصرت و فرزام (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان نفتي منصوري (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميادين نفت سنگين (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح تزريق گاز به ميادين نفتي جنوب - تزريق گاز به ميدان نفتي آغاجاري (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان نفتي درود (۱۳۹۵/۱/۱۳)

پروژه احداث بيمارستان بزرگ دشت آزادگان (مهندسی و توسعه نفت) (۱۳۹۵/۱/۱۳)

طرح توسعه ميدان نفتي بلال (۱۳۹۵/۱/۱۳)

© 2019 - All rights reserved