صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

پلانت های فعال

کلیپ معرفی فازهای ۲ و ۳ عسلویه توسط هیوندای (۱۳۹۵/۳/۲۰)

شرکت پتروشیمی تند گویان (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی تخت جمشید (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت شیمی تکس آریا (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی شهید رسولی (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی رجال (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی رازی (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی نوید زر شیمی (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی مارون (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی لاله (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی کیمیا (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی خوزستان (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی خوارزمی (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی کارون (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی غدیر (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی فراورش (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی فارابی (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی فناوران (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی فجر (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی بو علی سینا (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی بسپاران (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی بندر امام (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی آریا فسفریک جنوب (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شرکت پتروشیمی اروند (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

© 2019 - All rights reserved