صنعت نفت ایران
1402/3/16
Tuesday

دانش صنعت نفت

پیمانکاری درایران

عوامل مؤثر در ايجاد زمان انتظار دكل هاي حفاري (۱۲ مهر)

ارائه الگویی براي انتخاب پیمانکارهاي فرعی در صنعت نفت (۱۲ مهر)

شناخت و تقويت عوامل بنيادي رقابت در بين شركتهاي پيمانكار (۱۲ مهر)

نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ (۱۳۹۵/۳/۱۲)

پیمانکاران دارای صلاحیت EPC طرح و ساخت (۱۳۹۵/۱/۲۶)

پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحیت تعميرات اساسي ماشينهاي دوار - تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

پيمانكاران داراي گواهينامه پايه ۴ رشته نفت و گاز - تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

پيمانكاران داراي گواهينامه پایه ۳ رشته نفت و گاز - تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

پيمانكاران داراي گواهينامه پایه ۲ رشته نفت و گاز - تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

پيمانكاران داراي گواهينامه پايه ۱ رشته نفت و گاز - تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی رئیس جمهوری (۱۳۹۵/۱/۲۶)

© 2019 - All rights reserved