صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

نرخ عوامل نفت و گاز

دستورالعمل انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395 (۱۳۹۵/۴/۲۶)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت، گاز و چند راهه‌ها (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: خطوط لوله گاز شهری - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: تعمیرات پالایشگاهی (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: نصب واحدهای سرچاهی نفت، گاز و چند راهه‌ها (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: گاز رسانی به صنایع - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز - رشته: خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 1394 (۱۳۹۵/۱/۲۲)

راهنمای حقوق و دستمزدهای کارکنان صنعت نفت در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۱۶ - تهیه شده توسط شرکت HAYS (۱۳۹۴/۱۲/۲۳)

فهرست بهای نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت 1394 (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved