صنعت نفت ایران
1402/3/16
Tuesday

دانش صنعت نفت

مدیریت پروژه

حل و فصل اختلافات در مدیریت ساخت و نصب (۱۳۹۴/۱۲/۲۷)

دسته بندي انواع ریسک در توسعه میادین نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۲۶)

پتانسیل‌های بروز ادعا Claim در پروژه های EPC (۱۳۹۴/۱۲/۲۶)

نظام جامع مدیریت پروژه در پروژه‌های نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۲۶)

چارچوبه توسعه شایستگی مدیر پروژه - نسخه دوم (۱۳۹۴/۱۲/۲۶)

استاندارد مدیریت پرتفولیو - ویرایش سوم (۱۳۹۴/۱۲/۲۶)

استاندارد مدیریت طرح - ویرایش سوم (۱۳۹۴/۱۲/۲۶)

پروژه‌های مهندسی، خرید و ساخت EPC در نفت و گاز و پتروشیمی (۱۳۹۴/۱۲/۲۳)

شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه - قسمت سوم (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه - قسمت دوم (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه - قسمت اول (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

مدیریت ریسک در پروژه‌ها - نشریه شماره ۶۵۹ (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

استاندارد ساختار شکست کار - نسخه دوم (۱۳۹۴/۱۲/۲۲)

اصول، مبانی و مفاهیم اولیه برنامه ریزی در یک نگاه و چشم انداز کلی (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

مدیریت تغییرات در پروژه های ساخت (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK 2012) (۱۳۹۴/۱۲/۱۲)

© 2019 - All rights reserved