صنعت نفت ایران
1403/4/5
Tuesday

دانش صنعت نفت

مهندسی فرآیند

واحد بازیافت اتان (واحد 105) (۱۳۹۵/۵/۷)

واحد جداسازی گاز مایع (واحد 107) (۱۳۹۵/۵/۷)

بازیافت گوگرد (قسمت دوم) (۱۳۹۵/۵/۷)

بازیافت گوگرد (قسمت اول) (۱۳۹۵/۵/۷)

واحد ارسال گاز به خط انتقال (واحد 106) (۱۳۹۵/۵/۷)

دیکشنری مهندسی شیمی - آکسفورد (۱۳۹۵/۴/۲۷)

کلیپ فرآیند تولید نفت، گاز و میعانات گازی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ آشنایی با فرآیند برج تقطیر (۱۳۹۵/۳/۲۰)

بررسی مدیریت HSE و راه هاي بهبود آن در کارگاه هاي پردازش نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۲۱)

کاربرد فناوری پینچ در بازیابی سوخت گازی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی استفاده از نانو ذره اکسید روی، بر روی شیرین سازی گاز ترش خروجی از ستون چاه (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی اثرات ترکیب درصد گازهاي اسیدي در واحد شیرین سازي گاز طبیعی به روش DEA جذب با حلال (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازی و شبیه سازی کوره ی واکنش واحد بازیافت گوگرد (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی فرایند تقطیر غشایی در جهت بازیافت آب همراه نفت (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی فرآیند همزمان مرکاپتان زدایی و نم زدایی از جریان هاي پروپان و بوتان با استفاده از فناوري نانو (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی تغییرات ساختاری در جامد واکنش دهنده در واکنشهای گاز-جامد غیرکاتالیستی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شبیه سازی و مقایسه رفتار راکتور هیدروژناسیون استیلن در واحد تولید اتیلن در دو حالت شبه هموژن و هتروژن (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مروری بر پدیده ی چگالش معکوس و روش های پیش بینی آن در ترکیبات هیدروکربنی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازی راکتور غشایی برای اکسیداسیون زوجی متان (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شبیه سازی فرآیند جداسازی n-Propyl Alchol , Di--Propyl Ether به روش تقطیر در فشار نوسانی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی بازدارنده های نمک در تشکیل هیدرات گازی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

قیر اصلاح شده به وسیله استایرن بوتادین استایرن (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازي و شبيه سازي راکتور سه فازي هيدروژناسيون در فرآيند توليد 2 اتيل هگزانول (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بازیابی متانول از گازهای ارسالی به فلر در مجتمع پتروشیمی خارگ (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازی ریاضی و شبیه سازی بسترهای جذب سطحی نم زدایی گاز پالایشگاه پارس جنوبی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

© 2019 - All rights reserved