صنعت نفت ایران
1402/3/17
Wednesday

دانش صنعت نفت

مهندسین مشاور

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت مقاوم سازي گروه نفت و گاز (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت در تخصص شبكه توزيع ايستگاه هاي كاهش فشار گاز - پایه 3 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت در تخصص شبكه توزيع ايستگاه هاي كاهش فشار گاز - پایه 2 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت در تخصص شبكه توزيع ايستگاه هاي كاهش فشار گاز - پایه 1 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران دارای گواهینامه صلاحیت بهینه سازی انرژی - پایه 3 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران دارای گواهینامه صلاحیت بهینه سازی انرژی - پایه 2 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت خطوط انتقال نفت و گاز - پایه 3 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت خطوط انتقال نفت و گاز - پایه ۲ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت خطوط انتقال نفت و گاز - پایه ۱ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهینامه صلاحیت مطالعات اكتشاف و استخراج نفت و گاز - پایه ۳ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهینامه صلاحیت مطالعات اكتشاف و استخراج نفت و گاز - پایه ۲ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهینامه صلاحیت مطالعات اكتشاف و استخراج نفت و گاز - پایه ۱ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت در تخصص واحدهاي پالايشگاه نفت، گاز و صنايع پتروشيمي - پایه ۳ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت در تخصص واحدهاي پالايشگاه نفت، گاز و صنايع پتروشيمي - پایه ۲ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت در تخصص واحدهاي پالايشگاه نفت، گاز و صنايع پتروشيمي - پایه ۱ (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مبلغ حداکثر حق الزحمه یا کار مناسب مشاوران (۱۳۹۵/۱/۲۶)

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره‌ای در صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

© 2019 - All rights reserved