صنعت نفت ایران
1403/3/27
Sunday

دانش صنعت نفت

مهندسین مشاور

اصلاح کاربرد بخشنامه های تعرفه حق الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

تبیین مفاهیم آئین خرید خدمات مشاوره - شماره یک ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

آئین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی - مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

آئین نامه خرید خدمات مشاوره - مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

مالیات بر ارزش افزوده مشاورین (۱۳۹۵/۱/۳۰)

مالیات بر ارزش افزوده مشاورین (۱۳۹۵/۱/۳۰)

امتیاز دفاتر کار اجاره ای برای مشاورین (۱۳۹۵/۱/۳۰)

جداول آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه ۱۳۸۳/۴/۲۳ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

آئین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (۱۳۹۵/۱/۳۰)

جدول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران شماره 20637 /ت 28437 ه مورخ 1383/4/23 در تخصص مقاوم سازی (۱۳۹۵/۱/۳۰)

دستورالعمل بیمه پروژه ها در قراردادهای خدمات مشاوره (۱۳۹۵/۱/۳۰)

آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران - فرمت ۲ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران - فرمت ۱ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

آئین نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران (۱۳۹۵/۱/۳۰)

آئین نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره ای (۱۳۹۵/۱/۳۰)

دستورالعمل ارزشیابی مشاوران (۱۳۹۵/۱/۳۰)

موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی - نشریه ۳۴۱۹ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره - نشریه ۴۳۱۸ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی - نشریه ۳۳۲۷ (۱۳۹۵/۱/۳۰)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت تاسيسات بالادستي رو زميني نفت و گاز - پایه 3 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي صلاحیت تاسيسات بالادستي رو زميني نفت و گاز - پایه 2 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

مشاوران داراي گواهينامه صلاحیت تاسيسات بالادستي رو زميني نفت و گاز - پایه 1 (۱۳۹۵/۱/۲۶)

© 2019 - All rights reserved