صنعت نفت ایران
1403/4/1
Friday
دانش صنعت نفت

دستورالعمل انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395 ۱۳۹۵/۴/۲۶


نام لاتین:Supervision Team Compensation Rates in 1395

کد مطلب:CO-055


به استناد ماده ( 23 ) قانون برنامه و بودجه و ماده ( 6) آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور ( موضوع تصويبنامه شماره 42339 /ت 33497 ه مورخ 1385/4/20 هيأت محترم وزيران)، دستورالعمل پيوست در سيزده صفحه به همراه هشت ضميمه كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، از نوع گروه دوم (لازم الاجرا) براي انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، ابلاغ مي شود تا در قراردادهايي كه پس از تاريخ اين بخشنامه منعقد مي شوند و 95 به بعد قراردادهاي منعقد شده به مورد اجرا گذاشته شود. /1/ هم چنين خدمات از تاريخ 1 چنانچه انتخاب مشاور براي انجام خدمات نظارت كارگاهي به روش تعرفه، موضوع بند ( 6) ماده ( 16 ) آئين نامه 1388 ، انجام شده باشد، اعمال ه رگونه /10/ خريد خدمات مشاوره، مصوبه شماره 193542 /ت 42986 ك مورخ 1 ضريب افزايشي يا كاهشي (پلوس يا مينوس) به دستورالعمل پيوست ممنوع است. همچنين استفاده از اين تعرفه در ممنوع است. (QCBS) و انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QBS) روش هاي انتخاب براساس كيفيت يادآور مي شود دستورالعمل هاي ابلاغي از نوع گروه 2 مطابق با بند ( 2) ماده ( 7) آئين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني، دستورالعمل هايي است كه به طور كلي و براي موارد عادي تهيه مي شود و برحسب مورد كارفرمايان و مهندسان مشاور و پيمانكاران و عوامل ديگر مي توانند به تشخيص خود مفاد دستورالعمل يا ضوابط يا معيارهاي آن را با توجه به كار موردنظر و در حد قابل قبولي كه در دستورالعمل تعيين شده تغيير داده و آن را با شرايط خاص كار موردنظر تطبيق دهند. واگذاري خدمات مرحله سوم (شامل نظارت عاليه و كارگاهي) به مشاوري كه خدمات مطالعات طراحي همان پروژه را انجام نداده باشد، صرفا پس از تأييد و با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و با رعايت مفاد آئين نامه خريد خدمات مشاوره امكان پذير است.

هدف و دامنه كاربرد
اين دستورالعمل براي تعيين حق الزحمه قرارداد خدمات نظارت كارگاهي است كه بين مهندس مشاور و كارفرما منعقد مي شود. يادآور مي گردد، قرارداد عوامل نظارت كارگاهي با توافق مهندس مشاور و عوامل يادشده، در چهارچوب قانون كار و ضوابط آن منعقد مي شود.


دانلود PDF

955 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved