صنعت نفت ایران
1403/4/5
Tuesday

دانش صنعت نفت

آمار و داده ها

درصد نیروهای انسانی شاغل شرکت توتال بر حسب منطقه در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تعداد نیروهای انسانی شاغل در شرکت توتال از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

اقتصاد های دارای بیشترین وابستگی به نفت (۱۳۹۵/۲/۱۷)

در آمد شرکت نفتی مرفی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

درآمد شرکت نفتی ماراتن از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

درآمد خالص شرکت نفتی ماراتن از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

کشورهای پیشرو در بهره گیری از انرژی های بادی در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

سرمایه گذاری های شرکت نفتی توتال فرانسه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تولید محصولات و فرآورده های هیدروکربونی شرکت انی ایتالیا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

فروش خدمات و محصولات شرکت انی ایتالیا از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ بر حسب منطقه (۱۳۹۵/۲/۱۷)

سرمایه گذاری های شرکت انی ایتالیا در سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ روی پروژه ها (۱۳۹۵/۲/۱۷)

سود سهام شرکت نفتی توتال از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

توزیع هزینه های شرکت نفتی توتال در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

در آمد خالص شرکت حفاری فراساحلی دیاموند در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تغییرات در قیمت سوخت دیزل در کشورهای منتخب از مارچ ۲۰۱۵ تا مارچ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

قیمت میانگین ماهانه نفت برنت از مارچ ۲۰۱۵ تا مارچ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

قیمت میانگین ماهانه نفت سبد اوپک از مارچ ۲۰۱۵ تا مارچ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

میانگین قیمت های نفت مصرف خانگی در کانادا در دسامبر ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

اثرات احتمالی برداشتن تحریم های ایران روی تولید روزانه نفت این کشور در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تولید ناخالص چاه های نفت و گاز آمریکا در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۴ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

قیمت میانگین بنزین بر حسب لیتر در کشور های منتخب در مارچ ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تولید ناخالص استخراج و تولید نفت و گاز آمریکا در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

شاخص هزینه ای ناخالص Operating Surplus استخراج و تولید نفت و گاز آمریکا در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۴ (۱۳۹۵/۲/۱۷)

ظرفیت تولید نفت خام در کانادا از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بر حسب نوع تولید (۱۳۹۵/۲/۱۷)

تعداد دکل های حفاری دورانی نفت و گاز طبیعی در آمریکا در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بر اساس نوع (۱۳۹۵/۲/۱۷)

© 2019 - All rights reserved