صنعت نفت ایران
1401/11/13
Thursday

دانش صنعت نفت

آزمون‌های دکتری 95

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی هوافضا - کد ۲۳۰۵ (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی هسته ای - کد ۲۳۱۵ (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی هسته ای - کد ۲۳۱۵ (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - فناوری نانو - کد ۲۳۱۹ - کلید اولیه آزمون (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ -فناوری نانو - کد ۲۳۱۹ (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی دریا - کد ۲۳۱۸ (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی دریا - کد ۲۳۱۸ (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی برق - کد ۲۳۰۱ - کلید اولیه آزمون (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی برق - کد ۲۳۰۱ (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی سیستم های انرژی - کد ۲۳۱7 - کلید اولیه آزمون (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی سیستم های انرژی - کد ۲۳۱۷ (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی کامپیوتر - کد ۲۳۱۳ - کلید اولیه آزمون (۱۳۹۵/۲/۹)

آزمون ورودی دوره دکتری - سال ۱۳۹۵ - مهندسی کامپیوتر - کد ۲۳۱۲ (۱۳۹۵/۲/۹)

© 2019 - All rights reserved