صنعت نفت ایران
1403/4/5
Tuesday

دانش صنعت نفت

آزمون‌های ارشد 94

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه دریانوردی - کد 1266 (۱۳۹۵/۲/۸)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه مهندسی کامپیوتر - کد 1277 - کلید اولیه آزمون (۱۳۹۵/۲/۸)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه مهندسی کامپیوتر - کد 1277 - دفترچه 2 (۱۳۹۵/۲/۸)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه مهندسی کامپیوتر - کد 1277 - دفترچه 1 (۱۳۹۵/۲/۸)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه مهندسی برق - کد 1251 - کلید اولیه آزمون (۱۳۹۵/۲/۸)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه مهندسی برق - کد 1251 - دفترچه 2 (۱۳۹۵/۲/۸)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه مهندسی برق - کد 1251 - دفترچه 1 (۱۳۹۵/۲/۸)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه مهندسی نقشه برداری - کد 1263 - کلید اولیه آزمون (۱۳۹۵/۲/۸)

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- سال 1394 - مجموعه مهندسی نقشه برداری - کد 1263 (۱۳۹۵/۲/۸)

© 2019 - All rights reserved