صنعت نفت ایران
1403/4/1
Friday

دانش صنعت نفت

بخشنامه و مقررات

آیین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های تعمیراتی ماشین‌های دوار و فرآیندی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

راهنمای انجام مطالعات و طراحی ژئو تکنیکی صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

دستورالعمل پیشگیری از بحران زلزله در تاسیسات صنعت نفت(گزارش ۰۰۷) (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

دستورالعمل ارجاع کار و انتخاب واحدهای مهندسی ارزش و شرح خدمات آن در طرح‌های صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

شرح خدمات مشاور ، طرحهای خطوط لوله انتقال نفت وگاز و تأسیسات افزایش و کاهش فشار مرحله امکان سنجی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

شرح خدمات اکتشاف نفت و گاز (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

شرح خدمات مدیریت طرح (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

موافقت نامه ساخت - بهره برداری - واگذاری (Build - Operate - Transfer (BOT (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

قرارداد همسان PC برای کارهای صنعتی (تامین کالا و تجهیزات به صورت توام) (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

قرارداد همسان EP برای کارهای صنعتی (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات به صورت توام) (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره‌ای در صنعت نفت (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

ضوابط اجرای روش طرح و ساخت EPC در پروژه‌های صنعتی (۱۳۹۴/۱۲/۱۴)

© 2019 - All rights reserved