صنعت نفت ایران
1401/7/11
Monday
دانش صنعت نفت

عایق کاري خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتی و بدست آوردن ضخامت بهینه عایق در دو محیط سرد و گرم ۱۳۹۵/۳/۷


نام لاتین:Insulation of oil pipelines and obtaining the optimum thickness for insulation layer in the hot and cold environments

کد مطلب:PN-002


 یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب نوع عایق براي خطوط انتقال فرآورده هاي نفتی، محدوده دماي کارکردي عایق است. براي هر عایق، بسته به جنس آن، محدوده دماي کاري مشخصی تعریف می شود، بدین معنی که عایق در آن محدوده دمایی، بهترین عملکرد را خواهد داشت. بنابراین، قبل از عایق کاري باید شرایط و دماي محیط و سیستمی که قرار است عایق شود مشخص گردد و با توجه به محدوده دماي کاري، عایق مناسب انتخاب شود. به وسیله عایق کاري می توان مقداري حرارت ذخیره کرد که از این حرارت تولید شده می توان براي پیش گرم کن فرآورده هاي نفتی و انتقال آنها در مسافت هاي طولانی در نقاط سرد استفاده نمود. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از معادله جریان غیر هم دما در لوله و حل معادلات جریان و معادلات انرژي به توصیف چگونگی انتقال نفت خام در بخشی از خط لوله می پردازیم. سپس مقدار اتلاف حرارتی را براي مقادیر مختلف ضخامت عایق محاسبه کرده و مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت با بکارگیري روابط بهینه سازي ضخامت بهینه عایق را در دو محیط سرد و گرم براي دستیابی به کمترین تبادل دمایی ،COMSOL Multiphysics و با استفاده از نرم افزار سیال داخل لوله با محیط اطراف را بدست می آوریم.


دانلود PDF

2447 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران

صمد نادری
برای پیش درآمد بدنیست

نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved