صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday
دانش صنعت نفت

ساخت و مهندسی مدل های اجرایی برای تامین منابع مالی  ۱۸ آذر


نام لاتین:Executive Models for Financing

کد مطلب:FI-029


در جهان حاضر ،تامین کردن منابع مالی مورد نیازبه اشکال و رویه های بسیار متنوعی امکان پذیر است.بطوریکه با یک مطالعه اجمالی دراین زمینه،به سادگی می توان به دامنه تنوع وگستردگی روش های مورد بحث پی برد.البته دامنه تنوع وتعدد روش های تامین منابع مالی زمینه های بسیار مناسبی را جهت تسریع معاملات مالی واعتباری فراهم می کندچراکه درواقع تعدد و تنوع روش های مذکوربطور قابل ملاحظه ای فرایند اخذ تسهیلات را بدلیل وسیع تر شدن دایره بررسی شرایط معامله برای گزینش و انتخاب ودرنتیجه افزایش قابلیت انطباق انتظارات و اهداف طرفین ذیربط آسان می سازد.باوجوداین ،پرواضح است که آموزش وفراگیری کلیه روش ها وفنون تامین منابع مالی(دراشکال مختلف آن)بدون رعایت یک طبقه بندی جامع وفراگیر میسرنخواهدشد.مجموعه روش های تامین منابع مالی رامی توان براساس ماهیت،روش اجرایی،وجوه تشابه وافتراق هریک ازآنها بایکدیگر،بصورت مختلف طبقه بندی کرد.برای روشن شدن موضوع، بدوا لازم است تعاریف ارایه شده از فاینانس یا تامین منابع مالی مورد توجه قرارگیرد.

برای فاینانس تعاریف متعددو بسیار متنوعی ارایه شده است که مطالعه آنها به درک مفهوم آن کمک می کند.درفرهنگ تشریحی لغات،عبارات واصطلاحات قراردادهای رایج درصنعت نفت بین المللی (مآخذ مندرج درفهرست منابع پیوست)،فاینانس یا تامین منابع مالی به شرح زیر تعریف شده است:

- مدیریت نقدینگی بسیارکلان(بویژه درشرکت های دولتی وبزرگ)

- تامین منابع مالی یا اعتباری(تحصیل یا تدارک وجوه ،اعتبار ویا هزینه های سرمایه ای برای یک شخص یا شرکت،معمولابایک موضوع مشخص)

- جمع آوری پول یاسرمایه برای عملیات مالی


دانلود PDF

1212 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved