صنعت نفت ایران
1402/3/17
Wednesday
دانش صنعت نفت

بررسی تاثیر امکانات تکنولوژیکی بر پیاده سازي الگوي توسعه خوشه اي در صنایع تولیدي تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی استان خوزستان ۴ آذر


نام لاتین:Development Pattern in Oil and gas Equipment

کد مطلب:OE-034


تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی است. با توجه به حجم جامعه که 150 واحد آماري بود، حجم نمونه 108 واحد انتخاب شد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نظر جمع آوري اطلاعات، داراي خصوصیات کتابخانهاي و میدانی است، با مطالعه کتب مربوطه و مشاوره با افراد داراي تجربه در این زمینه و جستجو در اینترنت، اقدام به تدوین پرسشنامه گردید. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس براي آزمون فرضیه، از تی استیودنت تک متغیره استفاده گردید. در نهایت پس از آزمون فرضیه انتخابی، معنادار بودن آن در سطح خطاي 0.05 تائید گردید.


دانلود PDF

678 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved