صنعت نفت ایران
1403/4/28
Thursday
دانش صنعت نفت

مجتمع های ایستگاهی راهکاری نوین در تامین مالی پروژه های حمل و نقل ریلی درون شهری ۴ آبان


نام لاتین:Financing the Road and Transport Projects

کد مطلب:FI-027


ساختار کیفیت و خدمت رسانی، دیدگاههاي استراتژیک و مدلهایی از توسعه حمل و نقل است که تا به حال به کار گرفته شده اند. در این میان روش موثري که براي درك نیازهاي مردم با رویکرد توسعه- اي میتوان مطرح نمود حمل و نقل ریلی درون شهري است. در ایران نیز توسعه مترو بهترین تابلوي خدمت رسانی به مردم در عرصه حمل و نقل درون شهري است و به عنوان یک نماد توسعه و پیشرفت به حساب میآید و هر عملیاتی که براي احداث و بهره برداري آن انجام میشود یک شاخص در میزان توسعه است. علاوه بر آن اگر واقعا به بحث ساخت و بهرهبرداري مترو نیز به عنوان یک فرآیند توجه کنیم، میتوان آن را یک شاخص پیشرفت در توسعه کشور تلقی کرد. از دید صاحب- نظران کاملا پذیرفته است که حرکت موثر و سازنده در مسیر توسعه مترو میتواند تصویر روشنی در رسیدن به اهداف سند چشمانداز فراهم نماید. توجه به این نکته ضروري است که نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم براي انجام پروژههاي زیربنایی و بهرهبرداري از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالشهاي پیش روي کشورهاي در حال توسعه مطرح میباشد. با توجه به وضعیت خاص ساختار سیاستگذاري کشورهاي در حال توسعه امکان تامین سرمایه مورد نیاز براي اجراي پروژههاي بزرگ به راحتی فراهم نمیشود، لذا انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژهها مسئله مهمی است، چراکه اندیشیدن راهکاري براي تامین منابع مالی پروژه از مراحل اولیه براي اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکانسنجی پروژه باید به تمام موارد و خواستههاي بخشهاي مختلف درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت.


دانلود PDF

1127 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved