صنعت نفت ایران
1402/3/16
Tuesday
دانش صنعت نفت

تأثیر تأمین مالی پروژه هاي عمرانی به روش سنتی بر عملکرد شهرداري گرگان ۲ آبان


نام لاتین:

کد مطلب:FI-016


هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تأمین مالی پروژه هاي عمرانی به روش سنتی بر عملکرد شهرداري گرگان می باشد.ابزارهاي تأمین مالی در این پژوهش به 8 دسته تقسیم می شود که عبارتند از: درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (درآمدهاي مستمر)،درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی، درآمدهاي ناشی از بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري، درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري،کمک هاي اعطایی دولت و سازمان هاي دولتی، اعانات،هدایا و داراییها، وامهاي دریافتی ، فروش اموال.عملکرد نیز با شاخص مبلمان و اثاثیه شهري سنجیده می شود.با توجه به شیوه جمع آوري داده ها این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي محسوب می شود. همچنین روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادي و شیوه ي استدلال پژوهشی قیاسی - استقرایی است. داده پروژه هاي عمرانی شهرداري گرگان طی سالهاي 85 الی 90 جامعه آماري این تحقیق را تشکیل می دهد. یافته هاي پژوهش نشان می دهد استفاده از روشهاي سنتی در تأمین مالی پروژه هاي عمرانی بر ارتقاي عملکرد شهرداري گرگان تأثیري نداشته است.


دانلود PDF

1030 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved