صنعت نفت ایران
1402/3/7
Sunday
دانش صنعت نفت

آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش 3) ۲۱ شهریور


نام لاتین:Seismic Design of Oil Facilities Code 38-3rd final

کد مطلب:CV-004


Seismic Design of Oil FacilitiesCode038-3rd final

Seismic Design of Oil Facilities Code 038-3rd final

آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت (ویرایش 3)

نشریه شماره 038 - سال 1395

با توجه به موقعیت پهنه بندي خطر لرزه اي ایران و احتمال وقوع خسارت جبران ناپذیر انسانی، اقتصادي، زیست محیطی و امنیتی ناشی از زلزله در تاسیسات صنعت نفت، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوري وزارت نفت در سال هاي گذشته، با هدف افزایش ایمنی و کاهش خطرپذیري مجموعه ي صنعت نفت و ایجاد وحدت رویه و استاندارد سازي در طراحی لرزه اي تاسیسات و تجهیزات صنعت نفت، اقدام به تدوین نشریه ي شمارهي 038 با نموده است. « آیین نامه طراحی لرز هاي تأسیسات و سازه هاي صنعت نفت» عنوان به منظور اخذ نظرات و تعیین چالش ها، نشریه ي 038 براي اولین بار در سال 1386 به شرکت هاي اصلی و تابعه وزارت نفت و جامعه مهندسین مشاور کشور بصورت توصیه اي و غیر لازم الاجرا ارائه شد و با توجه به بازخورد مناسب آن و دریافت نظرات و پیشنهادهاي متعدد از مراجع یاد شده و همچنین روزآمد شدن آییننامه ها و دستورالعمل هاي بین المللی و سایر مراجع مورد استفاده، بازنگري آیین نامه در دستور کار قرار گرفت . در این راستا، ویرایش دوم نشریه پس از اصلاحات لازم در سال 1389 به صورت لازم الاجرا و با شرط رعایت کامل مفاد آن بدون جایگزینی بخشی از مفاد آن در سایر آیین نامه ها و بالعکس، از سوي معاونت ابلاغ گردید. همچنین این نشریه در آخرین ویرایش استاندارد ملی 2800 که اختصاص به ضوابط بارگذاري لرزهاي ساختمانها دارد، براي سازه هاي ویژه صنعت نفت مورد معرفی و تأیید قرار گرفت. به همت و تلاش جمعی از استادان برجسته مهندسی زلزله کشور و کارشناسان ارشد وزارت نفت، ویرایش سوم نشریه 038 با استاندارد و آیین نامه هاي به روز ملی و بین المللی انطباق بهتري یافت و با اضافه شدن فصل سازه با میراگر، پیوست هاي ملاحظات تراز پایه و روندنماي طراحی سازه هاي غیرساختمانی و اجزاي غیرسازه اي و همچنین تغییرات و اصلاحات بعضاً عمده در دیگر فصول آن، غناي بیشتري یافته است . مجموعه حاضر، می باشد، که « آیین نامه طراحی لرزه اي تأسیسات و سازه هاي صنعت نفت » ویرایش سوم پس از جمع آوري بازخوردها و نظرات، نهایی شده و در اختیار جامعه مهندسی صنعت نفت گذاشته شده است.


دانلود PDF

3401 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved