1395/10/27
Monday

دانش صنعت نفت

مهندسی فرآیند

بهبود پمپ جریان برگشتی پالایشگاه شیرین سازی گاز - شرکت نفت و گاز کارون (۴ دی)

کلیپ کارخانه فرآورش گازهای همراه (۲ دی)

بررسي آزمايشگاهي خواص الکتروشيميائي رسوب آسفالتين در صنعت نفت و گاز (۱۲ آذر)

فایل دوره آموزشی PFD-P&ID (۹ مهر)

آشنایی با تجهیزات فرآیندی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (۱۳۹۵/۵/۲۰)

واحدهای احیاء گلایکول و تثبیت میعانات گازی (۱۳۹۵/۵/۷)

واحد بازیافت اتان (واحد 105) (۱۳۹۵/۵/۷)

واحد جداسازی گاز مایع (واحد 107) (۱۳۹۵/۵/۷)

بازیافت گوگرد (قسمت دوم) (۱۳۹۵/۵/۷)

بازیافت گوگرد (قسمت اول) (۱۳۹۵/۵/۷)

واحد ارسال گاز به خط انتقال (واحد 106) (۱۳۹۵/۵/۷)

دیکشنری مهندسی شیمی - آکسفورد (۱۳۹۵/۴/۲۷)

کتاب های مهندسی شیمی و فرآیند (۱۳۹۵/۴/۱)

کلیپ فرآیند تولید نفت، گاز و میعانات گازی (۱۳۹۵/۳/۲۰)

کلیپ آشنایی با فرآیند برج تقطیر (۱۳۹۵/۳/۲۰)

بررسی مدیریت HSE و راه هاي بهبود آن در کارگاه هاي پردازش نفت و گاز (۱۳۹۵/۲/۲۱)

کاربرد فناوری پینچ در بازیابی سوخت گازی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی استفاده از نانو ذره اکسید روی، بر روی شیرین سازی گاز ترش خروجی از ستون چاه (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی اثرات ترکیب درصد گازهاي اسیدي در واحد شیرین سازي گاز طبیعی به روش DEA جذب با حلال (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازی و شبیه سازی کوره ی واکنش واحد بازیافت گوگرد (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی فرایند تقطیر غشایی در جهت بازیافت آب همراه نفت (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی فرآیند همزمان مرکاپتان زدایی و نم زدایی از جریان هاي پروپان و بوتان با استفاده از فناوري نانو (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی تغییرات ساختاری در جامد واکنش دهنده در واکنشهای گاز-جامد غیرکاتالیستی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شبیه سازی و مقایسه رفتار راکتور هیدروژناسیون استیلن در واحد تولید اتیلن در دو حالت شبه هموژن و هتروژن (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مروری بر پدیده ی چگالش معکوس و روش های پیش بینی آن در ترکیبات هیدروکربنی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

Designed by NoadStudio Digital Marketing Services