1395/12/10
Tuesday

دانش صنعت نفت

مهندسی فرآیند

مدل سازی و شبیه سازی کوره ی واکنش واحد بازیافت گوگرد (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی فرایند تقطیر غشایی در جهت بازیافت آب همراه نفت (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی فرآیند همزمان مرکاپتان زدایی و نم زدایی از جریان هاي پروپان و بوتان با استفاده از فناوري نانو (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی تغییرات ساختاری در جامد واکنش دهنده در واکنشهای گاز-جامد غیرکاتالیستی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شبیه سازی و مقایسه رفتار راکتور هیدروژناسیون استیلن در واحد تولید اتیلن در دو حالت شبه هموژن و هتروژن (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مروری بر پدیده ی چگالش معکوس و روش های پیش بینی آن در ترکیبات هیدروکربنی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازی راکتور غشایی برای اکسیداسیون زوجی متان (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شبیه سازی فرآیند جداسازی n-Propyl Alchol , Di--Propyl Ether به روش تقطیر در فشار نوسانی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی بازدارنده های نمک در تشکیل هیدرات گازی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

قیر اصلاح شده به وسیله استایرن بوتادین استایرن (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازي و شبيه سازي راکتور سه فازي هيدروژناسيون در فرآيند توليد 2 اتيل هگزانول (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بازیابی متانول از گازهای ارسالی به فلر در مجتمع پتروشیمی خارگ (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازی ریاضی و شبیه سازی بسترهای جذب سطحی نم زدایی گاز پالایشگاه پارس جنوبی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شبیه سازی راکتور فشار بالای تولید پلی اتیلن سبک (۱۳۹۵/۲/۲۱)

جداسازی گازها با استفاده از غشاء پلیمری (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی آزمایشگاهی حذف آلاینده های آلی از پسآب پالایشگاه نفت با استفاده از هیدروژن پراکساید و ارائه مدل سنتیکی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از محلول تری اتیلن گلایکول در تماس دهنده های غشائی الیاف تو خالی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بررسی اقتصادي و شبیه سازي تفکیک میعانات گازي جهت تولید حلال، پنتان و هگزان (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مقایسه فرایندهای تبدیل دیمتیلاتر به الفینهای سبک DTO و متانول به الفین- های سبک MTO توسط نرم افزار فلوئنت (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بومی سازی ، تدوین و اجرای استراتژی RBI در بخش دی اتانایزر واحد اُلفین پتروشیمی آریاساسول (۱۳۹۵/۲/۲۱)

طراحی واحد نم زدایی و تثبیت میعانات واحد ذخیره سازی گاز میدان سراجه (۱۳۹۵/۲/۲۱)

شبیه سازی فرایند کوپلیمریزاسیون استایرن- آکریلونیتریل (۱۳۹۵/۲/۲۱)

مدل سازی واکنش جذب دی اکسید کربن با اکسید کلسیم (۱۳۹۵/۲/۲۱)

بازیافت co2 از دودکش نیروگاه ها جهت افزایش برداشت نفت (۱۳۹۵/۲/۲۱)

ارائه روشی نوین برای طراحی جداساز دو فازی گاز و مایع، بر پایه شگرد تحلیل ابعادی (۱۳۹۵/۲/۲۱)

Designed by NoadStudio Digital Marketing Services