صنعت نفت ایران
1399/9/8
Saturday

اخبار صنعت نفت

آر اس اس
صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی ۱۳۹۹/۹/۶

فرصت های شغلی شرکت پتروناس Petronas  مالزی - 26 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Petrofac ۱۳۹۹/۹/۶

فرصت های شغلی شرکت Petrofac -بیست و شش نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Oriongroup ۱۳۹۹/۹/۵

فرصت های شغلی شرکت Oriongroup - بیست و پنجم نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors ۱۳۹۹/۹/۲

فرصت های شغلی شرکت حفاری Nabors  -  بیست و دو نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer ۱۳۹۹/۸/۲۹

فرصت های شغلی ILF Consulting Engineer - نوزده نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۲۸

فرصت های شغلی شرکت نفتی اکسون موبیل ExxonMobil در سراسر جهان- 18نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۲۷

فرصت های شغلی شرکت بین المللی انی ایتالیا در سراسر جهان- 17 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens ۱۳۹۹/۸/۲۷

فرصتهای شغلی شرکت زیمنس Siemens در سراسر جهان-17 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips ۱۳۹۹/۸/۲۶

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی ConocoPhilips - شانزده نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group​​​​​​​ در سراسر جهان ۱۳۹۹/۸/۲۶

فرصتهای شغلی شرکت Enel Group​​​​​​​ در سراسر جهان - 16 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron ۱۳۹۹/۸/۲۵

فرصتهای شغلی شرکت نفت و گازی  شورون Chevron در سراسر جهان - 15 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP ۱۳۹۹/۸/۲۵

فرصت های شغلی شرکت نفتی بی پی BP - پانزده نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت BASF در خاورمیانه و آفریقا ۱۳۹۹/۸/۲۴

فرصت های شغلی شرکت BASF در خاورمیانه و آفریقا- 14 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان ۱۳۹۹/۸/۲۲

فرصت های شغلی شرکت Alfa Laval در جهان - 12 نوامبر 2020

صنعت نفت

فرصت های شغلی شرکت Ericsson در امارات ۱۳۹۹/۸/۲۱

فرصت های شغلی شرکت Ericsson در امارات- یازدهم نوامبر 2020

© 2019 - All rights reserved