صنعت نفت ایران
1400/10/30
Thursday
دانش صنعت نفت

اصول، مبانی و مفاهیم اولیه برنامه ریزی در یک نگاه و چشم انداز کلی ۱۳۹۴/۱۲/۱۲


نام لاتین:Introduction To Basis And Concepts Of Planning

کد مطلب:PM-003


برنامه ريزي عبارت از تصمیم گیري در يك بازه زماني كوتاه براي دوره اي بلندمدت و طولاني در آينده است. در واقع برنامهريزي تصمیم گیري در مورد يك ھدف و راھھاي رسیدن و تحقق آن ھدف را شامل ميشود. ھمچنین برنامهريزي بسترساز و زمینه ساز تصمیم گیري، اطلاعات و پیشبیني بر مبناي آن ميباشد.

خواص برنامه ریزي
عدم انفعال مديريت با توجه به بررسي امكانات، منابع، درآمدھا، ھزينهھا و تخصیص منابع 
ھماھنگي در طول زمان و افق برنامهريزي.
ھماھنگي در بخشھا و شاخه ھاي مختلف سازمان، شركت و بنگاه اقتصادي
زمینهسازي و بسترسازي جھت اعمال نظارت و كنترل و ارزيابي و پايش عملكرد
ايجاد انگیزه در تصمیمگیرندگان و اركان سازمان و امور
بسترسازي براي تفويض اختیار و عدم تمركز با توجه به ھدف دار شدن مجموعه سازمان
شفاف شدن اھداف و برنامهھا و سیاستھا و خط مشيھاي سازماني و قابلیت اندازهگیري آنھا

این فایل آموزشی شامل موارد ذیل می‌باشد:
1- خواص برنامه ریزی
2- سطوح برنامه ریزی
3- راندمان برنامه ریزی
4- افق برنامه ریزی
5- انواع برنامه ریزی
6- اجزا برنامه ریزی
7- نقش برنامه ریزی در مدیریت
8- اهداف بودجه ریزی
9- مراحل برنامه ریزی
10- برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی)
11- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک یک بنگاه اقتصادی
12- هدف گذاری
13- عوامل محیطی

 

شرکت ملی نفت ایران - مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - مشتاقعلی گوهری


دانلود PDF

738 مرتبه دانلود شده است.


برچسب‌ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • کد امنیتی
  • Captcha
  • نظر

© 2019 - All rights reserved