1397/3/30
Wednesday
دانش صنعت نفت

نظام بانکي و تامين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط ۲ آبان


نام لاتین:Financing Small and Medium Economics

کد مطلب:FI-020


امروزه بنگاه هاي کوچک و متوسط نقش انکارناپذيري در پيشرفت و شکوفايی کشورها دارند و از اين رو مورد توجه بانکها و موئسسات مالی قرار گرفته اند. يکی از ملزومات اساسی ايجاد و حفظ بنگاه هاي کوچک و متوسط مسأله تامين سرمايه مورد نياز است. از اين رو با بررسی روشهاي مختلف تامين مالی خصوصا از طريق بدهی و اسقراض از سيستم بانکی می توان از يک طرف هم به اشتغالزايی کارآفرينان و بقا ي شرکتها کمک کرد وهم مصارف و سودآوري بانک را بالا برد.در اين مقاله چهار چوب مفهومی براي تحليل مسائل مربوط به دسترسی به اعتبارات براي بنگاههاي کوچک و متوسط ارائه می شود و تسهيلات بعنوان اهرمهاي کليدي که سياستهاي دولت و ساختارهاي مالی را باهم تلفيق می کندو يک زنجيره علت و معلولی از سياست به ساختارهاي مالی را ارائه و تحليل نموده و بر امکان سودآوري و مديريت دارايی و بدهی و فن آوريهاي پرداخت تسهيلات مختلف توسط بانک تاکيد دارد.

دانلودبرچسب ها


نظرات کاربران


نظر شما

  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • نظر

Designed & Developed by NOAD.DIGITAL Your Digital Partner